Abandoned Character Concepts
Xiangyu che
Xiangyu che wild west native american 1
Xiangyu che wild west native american 2
Xiangyu che 1
Xiangyu che 2

Unused, wasted, and abandoned character concepts from 2018.